top of page

קול קורא במסגרת יוזמה לקידום  תיאטרון תלוי מקום בירושלים

אנו פונים ליוצרי תיאטרון להגיש הצעות במסגרת יוזמה לקידום תיאטרון תלוי מקום בירושלים. אנו מאמינים שתיאטרון המתייחס למרחב הציבורי יכול לעורר עניין ושיח יצירתי בין מגוון האוכלוסיות בעיר. 

ההצעות שתתקבלנה במסגרת היוזמה תקבלנה סיוע תקציבי ולווי אמנותי.

אלו יכולות להיות הצגות שתועלנה במיוחד או כאלו שיכולות לעבור התאמה למרחב הציבורי. לצורך קול קורא זה המרחב הציבורי יכול להיות מרחב חוץ (למשל: כיכרות, חצרות, גן ציבורי, מרחב עירוני וכד') או מרחב פנים (למשל: מבנה ציבור, חניון ציבורי, הרכבת הקלה, מוסד תרבות, תחנה מרכזית, דואר, בניין העירייה, חנויות, בתי קפה וכד' - למעט אולמות תיאטרון).

דגשי היוזמה:

הצגות שנוצרו במיוחד או הותאמו עבור המרחב הירושלמי

נכונות להופיע עם ההצגה בפסטיבל °360 לתיאטרון תלוי אתר.

תשומת לב מיוחדת תינתן להפקות המיועדות למרחב גן הפעמון.

אופן הגשת ההצעה:

על מגישי ההצעה להתייחס לכל הנקודות הבאות:

1  - מספר יוצרים משוער. (שחקנים, נגנים, מפעילי בובות וכד').

2  - קורות חיים מקוצרים של היוצרים ותפקידם בהפקה.

3 - אפיון המרחב אליו מיועדת ההפקה. במידה וההפקה מיועדת למרחב ידוע מראש, יש לציין זאת.

4 - תקציר הרעיון עד חצי עמוד. 

5 - תכנית עבודה: שלבי העבודה ולו"ז משוער.

6 - מומלץ לשלוח את ההצעה גם באופן מפורט, תמונות וכל דבר אחר שיכול להמחיש את ההצעה.    

7 אנא ציינו את מחיר ההופעה הבודדת (בין עם מדובר בהפקה קיימת או בהפקה שטרם הופקה).

8 – במידה ומדובר בהפקה חדשה יש לצרף את תקציב ההפקה.

9 – האם לדעתכם ההפקה תהיה מוכנה בחודש יולי 2018 ותוכלו להופיע בפסטיבל °360 לתיאטרון תלוי אתר 2018  או האם תזדקקו לזמן נוסף ותוכלו להופיע עם ההצגה בפסטיבל °360 יולי 2019?

10 – פרטי התקשרות (מייל וטלפון של המציעים).

 

קריטריונים לבחירת הצעות:

   התייחסות מעניינת לאתר בירושלים.

הערכת ועדת ההיגוי לתרומת ההצעה לפיתוח תיאטרון תלוי אתר בירושלים

ניסיון ויכולת הפקה של המציע בהפעלת הפקות בעבר

תקציב מוצע / מחיר להצגה

שיתופי פעולה אפשריים ומקורות מימון נוספים (במידה ויש)

אפשרות העלאה במסגרת פסטיבל 360 מעלות לתיאטרון תלוי אתר ביולי 2018 או 2019

------

את ההצעות יש לשלוח במסמך Word  או PDF עד לתאריך 6/3/2018 לכתובת המייל dancingramtheatre@gmail.com   ולציין בנושא – "הגשת הצעה במסגרת קידום תיאטרון תלוי אתר". 

bottom of page